Plan för lika rättigheter och möjligheter

 

 L ikabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

  Giltighetstid 2018 

 

Innehållsförteckning:

·        Grunduppgifter:

              -Lagen

              - Vision

              -Mål

             - Syfte

             -Barnens delaktighet

             - Föräldrarnas delaktighet

            - Personalens delaktighet

·        Undersöka risker genom kartläggning

·        Analys

·        Åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

·        Följa upp och utvärdera

·        Åtgärder vid akuta situationer

·        Åtgärder vid upprepade kränkningar

·        Blanketter:

              -Intervjufrågor till barnen

              -Medarbetarsamtal

              -Lönesamtal

              - Utvärderingsfrågor till arbetslaget

              - Dokumentation av diskriminering och annan kränkande behandling

             - Åtgärdsprogram

- Enkät för föräldrar

 

Likabehandlingsarbetet regleras i två regelverk:

¤ diskrimineringslagen och

¤ 6 kap. skollagen (SFS 2010:800)

Vision:

Förskolan Pärlan är en trygg och positiv arbetsmiljö för både stora och små där ingen utsätts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

Mål:

Vi strävar efter att Förskolan Pärlan är en trygg och positiv, både fysiskt och psykisk, arbetsmiljö för både stora och små människor. Vi strävar efter att Förskolan Pärlan har en god, trygg, utvecklande, intressant, stimulerande och positiv atmosfär. Vi tänker både på den fysiska och psykiska arbetsmiljön för både vuxna och barn på Pärlan. Vårt förhållningssätt vill vi ska genomsyras av engagemang, närvaro, glädje, samspelande, delaktighet, lyhördhet och utveckling.

 ”Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. En viktig uppgift för förskolan är att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö.”Lpfö98(reviderad 2016)

Alla på Förskolan Pärlan tar aktivt avstånd från och motverkar alla former av  trakasserier, diskriminering och kränkningar. Varje incident av diskriminering eller kränkande behandling ska resultera i en reaktion från oss vuxna på förskolan. Den individuella upplevelsen måste alltid tas på allvar.

Vår målsättning är att det råder ett lugnt och tryggt klimat med god stämning mellan alla i förskolan samt att vi visar varandra ömsesidig respekt. Det är viktigt att alla på Förskolan Pärlan trivs och mår bra, både barn och vuxna. Arbetet mot alla former av kränkande behandling ska ständigt vara aktuellt. Tydliga vuxna är alltid trygga auktoriteter som barn behöver som förebilder. Förskolan och hemmet ska samverka och klart ta avstånd ifrån alla former av kränkande behandling. Ett gott samarbete får en positiv inverkan på våra barn. Förskolan Pärlans gemensamma värdegrund utgår från ett reflekterande förhållningssätt där begrepp som trygghet, självkänsla, glädje, lust, se möjligheter, empati, inflytande, ansvar, respekt, lyhördhet och ödmjukhet är ledord.

Syfte:

Att tydliggöra vårt arbetssätt så att alla kan känna trygghet med alla på förskolan. Alla ska kunna få möjlighet att utvecklas i sin takt.

 

Barnens delaktighet

Intervjuer görs med barnen, temaarbete utifrån barnens intresse, pedagogisk dokumentation, kompissol, hjälpreda, pluttra.

Föräldrarnas delaktighet

Vi får in synpunkter via enkät, diskussioner vid daglig kontakt, sms, mail, information på anslagstavlor, dokumentation via pluttra, vid utvecklingssamtal och vid föräldramöte. Likabehandlingsplanen finns tillgänglig på hemsidan.

Personalens delaktighet

Vi utformar och utvärderar och använder den tillsammans.

Undersökande av risker genom kartläggning:

¤Personalen gör intervjuer med de äldre barnen både enskilt och i grupp.

¤Personalen gör en kartläggning – i vilka situationer/utrymmen kan barnen känna otrygghet?

¤Personalen gör löpande observationer. Genom detta ses samspel och förhållningssätt mellan barnen. Då ser vi även hur och när och vilka som nyttjar de olika miljöerna både inne och ute.

¤Personalen kan arbeta fram frågeställningar som föräldrarna kan besvara enskilt eller diskutera gemensamt på föräldramöte.

¤Personalen kartlägger diskrimineringsgrunderna: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

¤Personalen kartlägger språkbruket.

¤Personalen kartlägger om barnen känner förtroende för förskolans personal och om de spontant kommer till de vuxna för att få hjälp vid konflikter.

 

Analys:

Personal behöver finnas tillhands och arbeta aktivt med de risker och hinder som upptäckts.

Åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter:

För att förebygga att diskriminering och kränkande behandling uppstår vill vi utveckla vår sociala miljö så att trygghet och gemenskap stärks och att barnen har inflytande över sin vardag.

¤ personalen ansvarar för att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan genom ett välkomstkort, introduktionssamtal förälder- personal, så lång inskolning som behövs och uppföljningssamtal efter inskolningen om så önskas.

¤ personalen har fortlöpande samtal med föräldrar om barnets dag vid lämning och hämtning (”tamburkontakten”).

¤Vid höstens föräldramöte informerar personalen om förskolans mål och insatser.

¤ utvecklingssamtal erbjuds till varje barn minst två gånger per år.

¤ personalen ansvarar för att alla barn blir sedda och bekräftade varje dag.

¤personalen ansvarar för att samspelet mellan alla som möts i förskolan utmärks av respekt och förtroende. Alla ska ha rätt att vara sig själv och känna att de duger som de är. Detta gör vi genom att ha ett bra arbetsklimat, har roligt tillsammans, vara bra förebilder, uppmuntrar, stöttar och är till hands för barnen.

¤personalen arbetar för att alla barn utvecklar medkänsla och vilja att hjälpa varandra. Genom samtal med barnen vid olika situationer ökar vi deras förmåga till empati.

¤ personalen uppmuntrar barnen till positiv beröring, t.ex. att hålla en kompis i handen, sitta i en trygg famn och enklare massage.

¤ personalen planerar aktiviteter och delar in barnen i mindre grupper för att alla ska få större möjligheter att komma till tals och därmed få ökat inflytande och delaktighet över sin vardag.

¤ att ha samarbetsövningar med barnen i deras olika vardagssituationer.

¤ att tillsammans med barnen göra ordningsregler och tydliggöra dem.

¤ diskussioner genomförs fortlöpande personalen emellan, för att påverka attityder i fråga om kränkande behandling, gällande barn-barn, barn-vuxen samt vuxna emellan.

¤ personalen tillgodoser sitt behov av kompetensutveckling så att arbetet drivs framåt.

¤ personalen arbetar för att alla känner sig välkomna till Pärlan oberoende kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

¤ nolltolerans om barnen är respektlösa mot varandra t.ex. genom blickar, ord eller slag. När något inträffar tillrättavisar vi omedelbart.

¤ om något inträffar rapporterar/dokumenterar vi detta och informerar berörda föräldrar.

¤ vi är alltid lyhörda och observanta.

¤ vi respekterar varandras åsikter och olikheter.

¤ alla barn är allas ansvar. Vi arbetar aktivt med att få en väl fungerande och trygg grupp!!!

¤Barnen görs medvetna och delaktiga i förskolans värdegrundsarbete i den dagliga verksamheten.

¤Barnen görs medvetna om att de ska berätta för en vuxen om de känner sig otrygga.

¤Personalen gör intervjuer med de äldre barnen både enskilt och i grupp.


 

Följa upp och utvärdera:

¤All personal utvärderar föregående likabehandlingsplan i jan/feb.

¤Tid avsätts på höstens föräldramöten där föräldrar diskuterar och ger synpunkter.

¤ Tid avsätts vid utvecklingssamtalen för att diskutera likabehandlingsplanen.

¤ Det är förskolechefens ansvar att se till att detta genomförs.

Åtgärder vid akuta situationer:

¤ Personalen ansvarar för att uppmärksamma och stoppa kränkande behandling direkt när det uppstår.

¤ Den personal som uppmärksammat händelsen har ansvar för att hjälpa barnen förstå att de gjort fel, kan se sin egen roll i händelsen och vid behov kunna säga förlåt, allt utifrån sin egen mognadsnivå. Personalen ansvarar också för att information om händelsen förs vidare till föräldrarna.

¤ Personalen ansvarar för att ta fram arbetsmetoder för att återskapa ett bra klimat mellan barnen.

Åtgärder vid upprepade kränkningar

¤ Samtal och planering i arbetslaget om arbetsgång och arbetsfördelning.

¤ Beslut om åtgärdsprogram av arbetslaget och föräldrar.

¤ Allt dokumenteras av den personal som arbetar med fallet.

¤ Åtgärdsprogrammet utvärderas av arbetslaget och föräldrar och avslutas därefter.

¤ Om det är en kränkning vuxen mot barn lämnas ärendet till Förskolan Pärlan ekonomisk förenings styrelse.

¤Förskolechefen ska direkt få vetskap om händelsen av berörd personal.  Därefter ta kontakt med vårdnadshavaren.

¤Arbetslaget ska ha en gemensam syn och stöttande roll i händelsen.

Förslag på intervjufrågor till barnen på Förskolan Pärlan

Jag är glad när…

Jag är ledsen när…..

Jag blir arg när…..

Jag är rädd för….

Min bästa leksak är…..

Mitt älsklingsdjur är….

Min älsklingsrätt är….

Den bästa sång jag vet är…..

Min bästa bok är…..

Mitt bästa Tvprogram är….

Min älsklingsfärg är……

Jag gillar vädret bäst när det är…..

När solen skiner känner jag mig…..

När det regnar blir jag…..

När det blåser blir jag…..

Idag känner jag mig…..

Om jag var ett djur, så skulle jag vara…

När jag blir stor ska jag….

Det gör ont när…..

Jag längtar till….


Frågor till barnintervjuer:

-      Vad är du bra/ duktig på ?

-      Finns det något du vill lära dig mera om ?

-      När du är glad hur känns det då ?

-      Blir du ledsen ibland och varför ?

-      Vad leker du med inne/ute och vilka leker du med?

-      Hur ska kompisar vara ?

-      Är du en bra kompis ?

-      Har du kompisar ?

-      Finns det något på förskolan du vill ändra på ?

-      Vad tycker du är roligt/tråkigt på förskolan ?

-      Hur ska en bra fröken vara ?

-      Vad gör fröknarna här ?

 

Medarbetarsamtal Förskolan Pärlan

-Vad vill du utveckla hos dig?

-Vad är ditt mål?

-Vad vill du utveckla i avdelningens arbete?

-Vad vill du utveckla i Pärlans arbete och mål?

-Vad vill du att vi ska utveckla på Pärlan angående t.ex. lokaler, APT, verksamheten, styrelsen, fskchefen?

-Hur ser din arbetssituation ut nu?

-Vad anser du om dina arbetsförhållande?

-Vad har du för förväntningar på dig?, på kollegor?, på styrelsen?, på fskchefen?

-Vad är dina önskemål angående kompetensutbildning?, förändringar lokal?, arbetstid?, arbetsuppgifter?, m.m.

-Hur upplever du arbetsmiljön, både fysiskt och psykosocialt?

-Vad har du för tankar om framtiden?

-Övriga frågor och tankar:


 

Lönesamtal på Förskolan Pärlan

En kvalitetshöjande process! Det ska stimulera till ökade insatser och ökad kvalitet.

-Hur har du lyckats med Pärlans mål?

-Hur har du lyckats med avdelningens mål?

-Hur har svårighetsgraden på din arbetssituation sett ut?

-Känner du dig nöjd med arbetet i pluttra?

-Hur har du uppfyllt dina utvecklingsmål?

-Utvärdera din kompetens.

-Tar du ansvar?

-Hur är din förmåga att leda?

-Hur är din förmåga att kommunicera med: barn, föräldrar, kollegor, styrelsen?

-Tar du initiativ?

-Är du lätt att samarbeta med?

-Känner du glädje i din vardag?

-Känner du tillfredsställelse med arbetssituationen? Varför?

-Vad har du åstadkommit? Varför fick du det gjort?

-Hur har din löneutveckling sett ut?

-Övriga frågor och tankar?

 

Utvärderingsfrågor till arbetslaget?

 

-Tycker vi att vi utvecklar vårt arbete?

-Fungerar rutiner bra?

-Har vi samma värderingar?

-Har vi samma mål?

-Kan vi prata med varandra?

-Känner vi oss alla delaktiga?

-Vad kan bli bättre?

-Hur gör vi det bättre?

-Övrigt?


 

Dokumentation av diskriminering och annan kränkande behandling.

Datum:_______________________________________________________

Anmälan gjord av:_______________________________________________

Ansvarig utredare:______________________________________________

Namn på den utsatte:____________________________________________

Namn på de övriga inblandade:_____________________________________

Den utsattes subjektiva upplevelsen av det inträffade:

Var inträffade händelsen?_______________________________________

När inträffade händelsen?_______________________________________

Vårdnadshavare/förälder kontaktades:________________________(datum)

Samtal med den som upplever sig vara trakasserad:_______________(datum)

Beslutade åtgärder med tidplan för uppföljning:

Uppföjlningssamtal med den utsatte_________________________(datum)

Uppföljningssamtal med övriga inblandade_____________________(datum)

Bedöm om ärendet ska anmälas till annan myndighet?___________________

En eventuell anmälan är gjord och skickad till:______________________________

 

 

Socialtjänsten                                             

Om förskolans personal misstänker att ett barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp, skydd är vi skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten.


  Åtgärdsprogram för kränkande behandling

Datum:__________

Vad har hänt?

 

 

Vilka åtgärder har förskolan vidtagit?

 

 

 

Åtgärder förskola/hem:

 

 

 

Hur följs det upp?

 

 

 

Utvärdering den_______________                             Plats_____________

______________________                                 ______________________

Personal                                                                   Förälder/vårdnadshavare

______________________                                 ______________________

Personal                                                                   Förälder/vårdnadshavare

 

 

Här kommer några frågeställningar som vi önskar ni svarar på. Det ingår i vårt reflektions-, utvärderings- och förbättringsarbete på Förskolan Pärlan.  Ni kan lämna in anonymt om ni önskar i vår brevlåda. Lämna svaren snarast. Vi tackar för hjälpen på förhand. Mvh Annelie, Emma, Linn, Camilla, Maria, Sarah och Ingela

 

Upplever ni vår verksamhet inbjudande?

 

Förbättringsområden?

 

Hur upplever ni samarbetet mellan hem och förskola?

 

Känner ni er trygga i verksamheten?

 

Hur skulle ni vilja vara delaktiga i verksamheten?

 

Hur upplever ni informationen via mail och hemsida?

 

Övrigt: